فنجان دوجداره کافی

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

فنجان دوجداره کافی

فنجان دوجداره کافی

فنجان دوجداره کافی

کدمحصول2352

پیرکس

وارداتی

مقاوم دربرابرسرماوگرما

ارتفاع 7سانتی متر

قطردهانه7.5سانتی متر

  • دسترسی:تمام شده
145,000 تومان

145,000 توماناطلاعات بیشتر